* คั ย ใ ช้ มื อ ถื อ n o k i a เ ข้ า ม า ด่ ว น เ ล ย ค ะ *

 
* คั ย ใ ช้ มื อ ถื อ n o k i a เ ข้ า ม า ด่ ว น เ ล ย ค ะ *

คั ย ใ ช้ มื อ ถื อ โ น เ กี ย โ ป ร ด เ ปิ ด ดู รุ่ น ข อ ง แ บ ต เ ต อ รี่ ด้ ว ย น ะ ค่ ะ . . .

คั ย ที่ มี แ บ ต รุ่ น BL-5C ก รุ ณ า ถ อ ด แ บ ต จ า ก เ ค รื่ อ ง เ พื่ อ ดู ร หั ส ด้ ว ย ค่ ะ

เ มื่ อ เ ร า รู้ ร หั ส แ ล้ ว ก้ อ ก ร อ ก ร หั ส แ บ ต ข อ ง เ ร า ล ง ใ น เ ว็ บ โ น เ กี ย น ะ ค่ ะ

เ พื่ อ ที่ จ ะ เ ช็ ค ดู ว่ า แ บ ต ข อ ง เ ร า อั น ต ร า ย รึ ป่ า ว

เ พ ร า ะ มี ข่ า ว อ อ ก ม า ว่ า . . . .

แ บ ต โ น เ กี ย รุ่ น BL-5C บ า ง ก้ อ น เ ป น อั น ต ร า ย ค ว ร เ ป ลี่ ย น ด่ ว น

เ ป ลี่ ย น ฟ รี น ะ ค่ ะ . . . 

ถ้ า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ที่ เ ขี ย น ยั ง ไ ง ก้ อ ล อ ง เ ข้ า ไ ป ดู ที่ เ ว็ บ โ น เ กี ย น ะ ค่ ะ

http://www.nokia.com/batteryreplacement/en/


แ ล้ ว เ ค้ า จ ะ บ อ ก เ อ ง ว่ า แ บ ต เ ร า ค ว ร เ ป ลี่ ย น มั้ ย     *-*เมื่อ : 16 ส.ค. 50 12:32:52
ที่มา: http://www.dek-d.com
โดย : angel_za